Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

marcimagschoki

April 24 2017

marcimagschoki

April 19 2017

marcimagschoki
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
marcimagschoki
4402 00f5 500
Reposted fromborderme borderme viagdziejestola gdziejestola
marcimagschoki
0753 ddd1 500

April 14 2017

marcimagschoki
9355 ecc3 500
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viaikari ikari
marcimagschoki
7090 7dbe
marcimagschoki
9588 fbe4 500
Reposted fromhomczi homczi viausmiechprosze usmiechprosze
marcimagschoki
marcimagschoki
4750 aa5b
marcimagschoki
“ Stań się taką osobą, jaką chciałbyś spotkać w swoim życiu. ”
marcimagschoki
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
marcimagschoki
8038 dcdb
Reposted frompierdolony pierdolony viaifuhavetoask ifuhavetoask
marcimagschoki
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal.
— Karpowicz
Reposted fromwstydem wstydem viaszydera szydera
marcimagschoki
marcimagschoki
0406 f823 500
marcimagschoki
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viawhiteshadeofblack whiteshadeofblack

April 11 2017

marcimagschoki
1407 8dbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl